Kosy spalinowe


Szkolenie przeznaczone jest dla osób wykonujących prace porządkowe wykaszania trawy bądź podkaszania trawników, terenów zielonych, parków itp. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut. Egzamin po kursie składa się z części teoretycznej i praktycznej.

 

Celem kursu jest przygotowanie kursantów do uzyskania uprawnień obsługi kos spalinowych oraz bezawaryjnej i bezpiecznej pracy tymi urządzeniami.

 

Warunki stawiane kandydatom:

- ukończone 18 lat
- stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych,

 

Kategorie uprawnień:

Uprawnienie do wszystkich rodzajów kos o napędzie spalinowym .

 

Podstawa programowa:

1.Wiadomości

Absolwent kursu winien wykazywać się znajomością:
• podstaw budowy i działania kos spalinowych
• przepisów i zasad związanych z kos
• przepisów BHP

2.Umiejetnosci

Absolwent kursu powinien umieć:
• prawidłowo obsługiwać kosy spalinowe
• prawidłowo reagować w razie awarii kosy
• postępować zgodnie z wymaganiami i zasadami przepisów bhp oraz p.poż.
• udzielać pomocy przedlekarskiej w nagłych wypadkach przy pracy

 

Organizacja kursu.

Kurs teoretyczny obejmuje 4 godziny wykładów.

Zajęcia praktyczne trwają 4 godzin.

 

Zasady sprawdzania wiedzy zdobytej podczas szkolenia i kryteria oceny:

Szkolenie kończy się sprawdzeniem umiejętności kandydatów przy obsłudze kosy spalinowej. Kryterium oceny stanowi prawidłowe wykonanie czynności przed przystąpieniem do pracy, w czasie pracy i po zakończeniu pracy włączając w to sterowanie mechanizmami kosy oraz sprawdzenie urządzeń zabezpieczających i hamulców. Szkolenie kończy się wydaniem Zaświadczenia MEN uprawniającego do do pracy kosami spalinowymy.