Ochrona Danych Osobowych


Ochrona Danych Osobowych
Ochrona Danych Osobowych

Klauzula informacyjna dla kursantów

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO informuję:

 

 •      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Szkolenia Kierowców „ROY” Beata Gruszczyńska-Żuchowicz z siedzibą w Świnoujściu ul. Witosa 9/4

 

 •     Inspektorem ochrony danych w OSK „ROY” jest Pan Adam Żuchowicz     tel.501 528 558

 

 •     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usługi szkoleniowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a/art. 6 ust. 1 lit. b/art. 6 ust. 1 lit. c/art. 6 ust. 1 lit. d/art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

 

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:

 

 • Wydziały Komunikacji,
 • Ośrodki Egzaminacyjne w stosunku do kandydatów na kierowców oraz
 • CEPIK,
 • Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki,
 • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego,
 • Urząd Dozoru Technicznego w stosunku do kierowców zawodowych i operatorów.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony odpowiednio dla rodzaju szkolenia w Ustawie o Kierujących Pojazdami, Ustawie o Transporcie Drogowym, Transporcie Materiałów Niebezpiecznych, Ustawie o Dozorze Technicznym.
 2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, prawo do żądania ich usunięcia, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 3. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodniez przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych będzie odmowa wykonania usługi szkoleniowej.
 5. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym także w formie profilowania.

 

 

RODO określa następujące podstawy przetwarzania danych osobowych:


• art. 6 ust. 1 lit. a RODO: osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
• art. 6 ust. 1 lit. b RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
• art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
• art. 6 ust. 1 lit. d RODO: przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej,
• art. 6 ust. 1 lit. e RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.