Pilarki mechaniczne


 

Kurs przeznaczony jest dla osób wykonujących prace porządkowe przycinania gałęzi i dorywczego wycinania drzew i krzewów terenów zielonych rekreacyjnych, parkowych itp. Egzamin po kursie powinien obejmować część teoretyczną i praktyczną.


Jednostki szkoleniowe wynoszą 45 minut.

 

 

Celem kursu jest przygotowanie kandydatów do uzyskania uprawnień obsługi pił mechanicznych – łańcuchowych, oraz do bezawaryjnej pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp.

 

Warunki stawiane kandydatom:

- ukończone 18 lat
- stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych,
- badania psychologiczne + wysokościowe.

 

Kategorie uprawnień:

Uprawnienie do wszystkich rodzajów pilarek o napędzie spalinowym i elektrycznym.

 

Podstawa programowa:

1.Wiadomości

Absolwent kursu winien wykazywać się znajomością:
• podstaw budowy i działania pilarek mechanicznych
• przepisów i zasad związanych z pilarką
• przepisów BHP

2.Umiejetnosci

Absolwent kursu powinien umieć:
• prawidłowo obsługiwać pilarkę mechaniczną
• prawidłowo reagować w razie awarii pilarki
• postępować zgodnie z wymaganiami i zasadami przepisów bhp oraz p.poż.
• udzielać pomocy przedlekarskiej w nagłych wypadkach przy pracy

 

Organizacja kursu.

Kurs teoretyczny obejmuje 4 godziny wykładów.

.Zajęcia praktyczne trwają 8 godzin.

 

 

Zasady sprawdzania wiedzy zdobytej podczas szkolenia i kryteria oceny:

Szkolenie kończy się sprawdzeniem umiejętności kandydatów przy obsłudze pilarki spalinowej. Kryterium oceny stanowi prawidłowe wykonanie czynności przed przystąpieniem do pracy, w czasie pracy i po zakończeniu pracy włączając w to sterowanie mechanizmami pilarki oraz sprawdzenie urządzeń zabezpieczających i hamulców. Szkolenie kończy się wydaniem Zaświadczenia MEN uprawniającego do do pracy pilarkami mechanicznymi.