Podest ruchomy przejezdny


 

Kurs przygotowuje do egzaminu państwowego w zakresie obsługi i pracy na podestach ruchomych montowanych na podwoziach samochodowych ,jak również stacjonarnych i przewoźnych.

 

Cel kursu:

Teoretyczne oraz praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji do obsługi podestów ruchomych oraz do egzaminu przed Urzędem Dozoru Technicznego wydającego zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi podestów ruchomych.

 

Warunki stawiane kandydatom:

- ukończone 18 lat
- stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych, badania psychotechniczne
- posiadane prawo jazdy w przypadku podestu montowanego na pojeździe samochodowym odpowiedniej kategorii

 

Kategorie uprawnień:

Ukończeni przez słuchacza kursu i pomyślne zdanie egzaminu daje absolwentowi w zależności od zakresu następujące kategorie zaświadczeń kwalifikacyjnych:

II P Podesty ruchome: masztowe, stacjonarne

I P Podesty ruchome przejezdne: wolnobieżne i przewoźne, samojezdne

 

W każdej kategorii możliwe są ograniczenia zaznaczone w zaświadczeniach kwalifikacyjnych.

 

Podstawa programowa:

1.Wiadomości

Absolwent kursu winien wykazywać się znajomością:
• podstaw budowy i działania podestów ruchomych
• przepisów i zasad związanych z obsługą podestów ruchomych
• przepisów dozoru technicznego

2.Umiejetnosci

Absolwent kursu powinien umieć:
• prawidłowo obsługiwać podesty ruchome
• prawidłowo reagować w razie awarii podestu ruchomego
• postępować zgodnie z wymaganiami i zasadami przepisów bhp oraz p.poż.
• udzielać pomocy przedlekarskiej w nagłych wypadkach przy pracy

 

Kurs teoretyczny obejmuje 24 godziny wykładów.

Zajęcia praktyczne trwają 8 godzin.

 

 

Zasady sprawdzania wiedzy zdobytej podczas szkolenia i kryteria oceny:

Szkolenie kończy się sprawdzeniem umiejętności kandydatów przy obsłudze podestu ruchomego. Kryterium oceny stanowi prawidłowe wykonanie czynności przed przystąpieniem do pracy, w czasie pracy i po zakończeniu pracy włączając w to sterowanie mechanizmami podestu ruchomego oraz sprawdzenie urządzeń zabezpieczających i hamulców. Szkolenie kończy się wydaniem Zaświadczenia MEN uprawniającego do sprawdzeniu kwalifikacji przez Inspektora UDT i otrzymaniu Zezwolenia do pracy danym podestem.