Przewóz materiałów niebezpiecznych ADR


Ośrodek nasz jest jednynym w Świnoujściu posiadającym zezwolenie do szkolenia w zakresie przewozów materiałow niebezpiecznych i znajdujemy się w Rejestrze Urzędu Marszałkowskiego pod nr Z-ADR-9.

 

O zaświadczenie ADR mogą się ubiegać osoby, które ukończyły 21 lat. Przepisu tego nie stosuje się dla kierowców pojazdów należących do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Wymogiem jest także to, że osoba występująca o zaświadczenie musi posiadać prawo jazdy odpowiedniej kategorii. W celu uzyskania zaświadczenia po raz pierwszy, konieczne jest ukończenie kursu początkowego ADR, a następnie złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu kończącego kurs.
Zaświadczenie ADR jest dokumentem wydawanym na 5 lat, po upływie tego okresu w celu przedłużenia uprawnień konieczne jest ukończenie kursu doskonalącego oraz złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu kończącego kurs.


Szkolenie oraz egzamin odbywają się w ośrodku szkolenia, który posiada odpowiednią infrastrukturę. Kurs jest prowadzony przez wykładowców posiadających stosowne uprawnienia Doradcy ADR. Egzamin zdawany jest przed  komisją powołaną przez Marszałka Województwa. Koszt kursu obejmuje  koszt egzaminu oraz aktualny podręcznik ADR.

 

 

Kursy przeprowadza się w zakresie nowych lub zmienionych regulacji prawnych oraz nowych rozwiązań merytorycznych dotyczących przewozu drogowego towarów niebezpiecznych objętych ramowym programem kursu ADR początkowego:

 

  • Szkolenie podstawowe w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas. Czas trwania szkolenia: 24 godziny

 

  • Szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach. Czas trwania szkolenia: 16 godzin.

 

  • Szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1(5 godzin)

 

  • Szkolenie specjalistyczne – w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7 (5 godzin)
Wykładowca w akcji
Dokształcenie kierwców
Dokształcenie kierwców

Po zaliczeniu egzaminu formularz zgłoszeniowy, który został złożony w ośrodku szkoleniowym zostaje przesłany do producenta dokumentu. Tam zostanie wyprodukowany specjalnie zabezpieczony przed podrobieniem blankiet z tworzywa sztucznego z numerem PESEL oraz datą urodzenia kierowcy.

Na blankiecie znajdą się także inne informacje o kierowcy:


seria i numer zaświadczenia
nazwisko kierowcy
imię (imiona) kierowcy
data urodzenia kierowcy
obywatelstwo kierowcy
wzór podpisu kierowcy
organ wydający zaświadczenie
termin ważności zaświadczenia
klasę (klasy) lub numer (numery) UN wg ADR
klasę (klasy) lub numer (numery) UN wg ADR


Korzystać z uprawnień kierowca może dopiero po otrzymaniu dokumentu. Jego status (etapy produkcji) można sprawdzać przez Internet po zalogowaniu się na stronie www.info-car.pl. Dokument może zostać przesłany na adres zamieszkania kierowcy za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub do urzędu marszałkowskiego, gdzie może być odebrany za pokwitowaniem.

Zlecenia realizujemy terminowo. Zawsze informujemy klienta o cenie usługi przed rozpoczęciem jakiejkolwiek szkolenia. Dodatkowe koszty , które mogą pojawiąć się w trakcie kursu  np. w związku z rozszerzeniem zamówienia usług szkoleniowych, konsultujemy ze zleceniodawcą.

Jeżeli osoba decyduje się na kurs podstawowy z rozszerzeniem na cysterny obowiązują go dwa egzaminy - podstawowy i jeżeli wynik jest pozytywny dopuszczony jest do egzaminu rozszerzającego uprawnienia na cysterny.

 

Cennik kursów ADR:

 

 

wybór kursu osoba bez uprawnień ADR osoba z uprawnieniami ADR
podstawowy 600zł 500zł
cysterny 600zł 500zł