Żurawie HDS


 

Kurs przeznaczony jest dla osób obsługujących żurawie przeładunkowe kategorii  II Ż montowanych na podwoziach samochodowych, stacjonarnych i przewoźnych.

 

 

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskani kwalifikacji do obsługi żurawi przeładunkowych oraz do egzaminu UDT dającego uprawnienia dla operatora żurawi przeładunkowych.

 

Warunki stawiane kandydatom:

- ukończone 18 lat
- dobry stan zdrowia udokumentowany orzeczeniem lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych

 

Program nauczania obejmuje wiadomości dotyczące:

• znajomości budowy i wyposażenia żurawi przeładunkowych
• znajomości działania urządzeń zabezpieczających dźwignicę
• praktyczne umiejętności obsługi i znajomość instrukcji eksploatacji żurawia przeładunkowego
• znajomość ustawy o dozorze technicznym, warunków technicznych dozoru technicznego związanego z eksploatacją żurawi przeładunkowych
• obowiązki operatora przed, podczas i po pracy
• dobory zawiesi i określenie ich stanu technicznego
• oszacowanie masy ładunku, środka ciężkości
• znajomość przepisów BHP
• udzielanie pomocy przedlekarskiej

 

 

Kurs teoretyczny obejmuje 22 godziny wykładów.

Zajęcia praktyczne trwają 12 godzin.

 

 

Szkolenie kończy się sprawdzeniem umiejętności kandydatów przy obsłudze podestu ruchomego. Kryterium oceny stanowi prawidłowe wykonanie czynności przed przystąpieniem do pracy, w czasie pracy i po zakończeniu pracy włączając w to sterowanie mechanizmami podestu ruchomego oraz sprawdzenie urządzeń zabezpieczających i hamulców.

Szkolenie kończy się wydaniem Zaświadczenia MEN uprawniającego do sprawdzeniu kwalifikacji przez Inspektora UDT i otrzymaniu Zezwolenia do pracy danym żurawiem.