Żurawie samojezdne


 

Kurs przeznaczony jest dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do obsługi żurawi samojezdnych w kategorii II Ż.

 

Warunki stawiane kandydatom :

Operatorzy muszą mieć ukończone 18 lat. Przydatność do zawodu powinna być określona przez specjalistę medycyny pracy oraz wykonane badania psychotechniczne.

 

Operatorzy żurawia samojezdnego powinna posiadać prawo jazdy kategorii „C”,ale nie jest to wymóg konieczny.

 

Cel szkolenia:
Teoretyczne oraz praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji do obsługi żurawia przejezdnego oraz do egzaminu przed Urzędem Dozoru Technicznego wydającego zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi żurawia.

 

Tematy które zawiera szkolenie :
- Zapoznanie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi żurawi i ich otoczenia oraz właściwe ich stosowanie w każdej sytuacji.
- Zapoznanie z ręczną sygnalizacją i łącznością radiową, a także wyposażeniem i techniką manipulowania ładunkami, umożliwiająca operatorowi:
• wykonywanie operacji efektywnie i bez narażenia na niebezpieczeństwo siebie i innych,
• wykonywanie żurawiem operacji w warunkach normalnych i w warunkach zagrożenia.

- Podanie technicznych wiadomości dotyczących żurawi, ich charakterystyk ai wykresy udźwigu, mechanizmów i urządzeń bezpieczeństwa wystarczających do :
• sterownia różnymi żurawiami tego samego rodzaju,
• optymalnego wykorzystania,
• identyfikowanie defektów,
• przeprowadzanie bieżących przeglądów,
• umiejętnego korzystania z dokumentacji.

- Nabycie umiejętności sterowania:
• składanie i precyzja ruchów,
• ocena ładunku i odległości,
• optymalne wykorzystanie urządzeń sterujących i przyrządów w kabinie operatora.

 

 

Kurs teoretyczny obejmuje 26 godzin wykładów.

Zajęcia praktyczne trwają 32 godziny.

 

 

Zasady sprawdzania wiedzy zdobytej podczas szkolenia i kryteria oceny:

Szkolenie kończy się sprawdzeniem umiejętności kandydatów przy obsłudze żurawia samojezdnego. Kryterium oceny stanowi prawidłowe wykonanie czynności przed przystąpieniem do pracy, w czasie pracy i po zakończeniu pracy włączając w to sterowanie mechanizmami żurawia samojezdnego oraz sprawdzenie urządzeń zabezpieczających i hamulców. Szkolenie kończy się wydaniem Zaświadczenia MEN uprawniającego do sprawdzeniu kwalifikacji przez Inspektora UDT i otrzymaniu Zezwolenia do pracy danym żurawiem.