Hakowy


 

Program nauczania przeznaczony jest dla szkolenia pracowników, którzy obejmują stanowisko hakowego w transporcie
W myśl przepisów osoby te powinny zostać przeszkolone pod kątem teoretycznym i praktycznym a szkolenie to powinno zakończyć się egzaminem sprawdzającym stopień przyswojenia materiału szkolenia i potwierdzone odnośnym zaświadczeniem ukończenia kursu.
Poza nieliczną grupą urządzeń prostych w obsłudze większość dźwignic charakteryzuje się złożoną budową i wieloczynnościowym działaniem , a ich eksploatacja oraz współpraca z hakowym, wymaga odpowiednich kwalifikacji. Sprostanie powyższym zadaniom wymaga zaangażowania wykwalifikowanej obsługi, która potrafi nie tylko sprawnie i bezpiecznie użytkować powierzone jej pieczy, złożone pod względem technicznym urządzenia, lecz również zdolna zapewnić pełną ich sprawność techniczną, niezawodność działania i pełne bezpieczeństwo. Dlatego istotne jest, aby dobierając hakowych zwracać uwagę na ich predyspozycje psychofizyczne, a także umożliwić im podnoszenie kwalifikacji

 

Cel kursu:

Szkolenie ma na celu zapoznanie hakowych z ich obowiązkami, a zwłaszcza:

a) bezpieczną pracą w zakresie transportu materiałów i innych przedmiotów,
b) znajomością sposobów i metod współpracy z operatorem oraz umiejętnością posługiwania się umownymi znakami.

 

Uprawnienia:

Po zdaniu egzaminu jednostka szkoleniowa wystawia zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie którego pracodawca wyda uprawienie do pracy na stanowisku hakowego.

 

Organizacja kursu.

Kurs teoretyczny obejmuje 8 godziny wykładów.

Zajęcia praktyczne trwają 4 godziny.

 

 

Zasady sprawdzania wiedzy zdobytej podczas szkolenia i kryteria oceny:

Szkolenie kończy się sprawdzeniem umiejętności kandydatów przy obsłudze zawiesi. Kryterium oceny stanowi prawidłowe wykonanie czynności przed przystąpieniem do pracy, w czasie pracy i po zakończeniu pracy włączając w to sygnały porozumiewawcze z operatorem urządzenia dźwigowego oraz umiejetność przeliczeń obciążeń i dobór mocowań. Szkolenie kończy się wydaniem Zaświadczenia MEN .