SuwniceSuwnica - dźwignica pracująca w ruchu przerywanym wyposażona w mechanizm podnoszenia i opuszczania: wciągarka lub wciągnik. Przeznaczona do przemieszczania materiałów i ludzi w pionie, i poziomie w przestrzeni ograniczonej długością toru jazdy, wysokością podnoszenia i opuszczania oraz szerokością mostu

 

 

Celem szkolenia jest przygotowanie kursantów do egzaminu przed komisją kwalifikacyjną powołana przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego w tym przede wszystkim:

a) zaznajomienie się z obowiązującymi przepisami dotyczącymi dźwignic i ich otoczenia oraz właściwe ich stosowanie w każdej sytuacji,
b) zaznajomienie się z ręczną sygnalizacją i łącznością radiową, a także z wyposażeniem i technika manipulowania ładunkami umożliwiającą operatorowi:
- wykonanie operacj efektywnie i bez narażenia na niebezpieczeństwo siebie i innych ,
- wykonywanie dźwignicą operacji w warunkach normalnych i w warunkach zagrożenia,
c) podanie technicznych wiadomości dotyczących suwnic i ich charakterystyk, mechanizmów i urządzeń bezpieczeństwa wystarczających do:
- sterowania różnymi suwnicami danego typu,
- optymalnego wykorzystania charakterystyki suwnicy,
- identyfikacji defektów,
- umiejętnego wykorzystania dokumentacji,
d) nabycie umiejętności sterowania, włączając do niej:
- składnie i precyzję ruchów,
- ocenę ładunków i odległości,
- optymalne wykorzystanie urządzeń sterujących i przyrządów w kabinie operatora

 

Kategorie uprawnień:

Kategoria II S

Suwnice hakowe ogólnego przeznaczenia sterowane z poziomu roboczego, w tym bezprzewodowo oraz wciągniki i wyciągarki według kategorii II W.

Kategoria I S

Suwnice sterowne z kabiny oraz wciągniki i wciągarki według kategorii I W i suwnice według kategorii II S.

 

Możliwe jest ograniczenie w zakresie danej kategorii zaświadczenia kwalifikacyjnego

 

 

Przeznaczenie urządzeń:
- hakowego, ogólnego przeznaczenia
- specjalne ( z wyszczególnieniem przeznaczenia)

 

Warunki stawiane kandydatom:

- ukończone 18 lat
- stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy potwierdzony orzeczeniem lekarskim lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych,
- pozytywny wynik badań psychologicznych.

 

Uprawnienia:

Po zdaniu egzaminu jednostka szkoleniowa wystawia zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie którego można przystąpić do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje przed Inspektorem UDT.

 

 

Kurs teoretyczny obejmuje 54godziny dla IS i 74 godziny dla IIS .

Zajęcia praktyczne trwają 10 godzin dla IS i 16 godzin dla IIS.

 

 

Szkolenie kończy się sprawdzeniem umiejętności kandydatów przy obsłudze i eksploatacji suwnic. Kryterium oceny stanowi prawidłowe wykonanie czynności przed przystąpieniem do pracy, w czasie pracy i po zakończeniu pracy włączając w to sygnały porozumiewawcze z operatorem urządzenia dźwigowego oraz umiejętność przeliczeń obciążeń i dobór mocowań.

Szkolenie kończy się wydaniem Zaświadczenia MEN .